นายมงคล ผ่านสมแดง
นายชิระ ศิริกิจ
นายวิชัย ฉายจินดา
นายบวร อรุณไพร
นายอัมพร อรุณปรี
พระอินทรภพ ลีลเตโช
นายสมเกียรติ ฤทธิ์มนตรี 
นายอำนวย แก้วมา 
นายสมัย คำภาบุตร                                           

ผู้ทรงคุณวุฒิ          
ผู้ทรงคุณวุฒิ         
ผู้แทนผู้ปกครอง    
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรสถานท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนครู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประทานกรรมการ
รองประทานกรรมการ
กรรมการ