ข้อมูลบุคลากร  โรงเรียนมีจำนวนบุคลากร  จำนวน  ๒๐ คน  ดังนี้

https://data.bopp-obec.info/emis/pic/1046030166-20130716-113031.jpg 
นายสมัย คำภาบุตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 

https://data.bopp-obec.info/emis/pic/1046030167-20130725-150709.jpg 
นายสันติ กุลค้อ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 

https://data.bopp-obec.info/emis/pic/1046030563-20130815-101339.jpg 
นายสุริยา จรพิมูล 
ครู 

https://data.bopp-obec.info/emis/pic/1046030166-20180525-142729.jpg 
นางสาวสุดาวัลย์ ศรีธาตุ 
ครู (อัตราจ้าง) 

 
   

 
จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก     ๑๒       คน  คิดเป็นร้อยละ      ๗๕      
จำนวนครูที่สอนตรงตามความถนัด   ๔    คน   คิดเป็นร้อยละ    ๒๕