การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคญัในการปฏบิตัิงานเพื่อส่งมอบผลผลิตการให้บรกิาร การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จึงได้ก าหนดปัจจัยความส าเร็จและ กระบวนการน าแผนสู่การปฏบิัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด าเนินการก าหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม ภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น ให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ กระทรวง ทบวง กรม โดยได้ด าเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงาน / โครงการ ที่จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่ม / กลุ่มงาน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน / โครงการ เพื่อให้งบประมาณด าเนินการพัฒนาการศึกษาในความ รับผิดชอบคุ้มค่า และทั่วถึงทุกผลผลิต 3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ความเห็นชอบ และน าแผนสู่การปฏิบัติ
ปัจจัยความส าเร็จ 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับใหค้วามส าคญัในการบริหารจดัการ โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ์ของงาน และการท างาน แบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดรเิรมิ่สร้างสรรค์ การปฏิบตัิงานให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสรมิการบริหารจดัการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏบิัติงานอย่างเป็นระบบ 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผรู้ับผดิชอบปฏิบตัิงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และ ผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 3. วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบสภาพปัจจุบนั และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อก าหนดกลยุทธ์และจดัท าแผนปฏบิัติงาน ให้บรรลตุามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล เพื่อให้การนา กลยุทธส์ู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม ความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมนิผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสสู่าธารณชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผเู้รียนสูงสุด สอดคล้อง กับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการด าเนินงานถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ งบประมาณและระเบียบวิธีการบรหิารงบประมาณ การเงิน การคลัง