ความคาดหวังในอนาคต
ในอนาคตผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการการศึกษา ตั้งความหวังของการจัดการศึกษา  ดังนี้

  1. เป็นสถานศึกษาที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  บุคลากร  ครูและผู้บริหาร

มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.  นักเรียนที่เป็นผลผลิตของสถานศึกษาแห่งนี้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์คือ  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และสารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. ประชาชน  ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนตลอดทั้งหน่วยงานอื่น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
๔. มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นทั้งห้องสมุด/เป็นห้องเรียนรวม  ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
๕.  มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เป็นศูนย์  ICT  ที่ให้นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้ได้ทุกสาขาวิชาในอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ