ความต้องการช่วยเหลือ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุน  จากหน่วยงานต้นสังกัด  ชุมชน  และผู้ปกครองนักเรียน ดังนี้
๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี, การผลิตสื่อ
๒  ด้านงบประมาณทั้งทางภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในชุมชน
๓  สื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย
๔  จัดสรรบุคลากร  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  เช่น  เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน  และการพัสดุ