การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่กำรศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 46 โครงการงบประมาณ 10,000,000 บาท แยกงบประะมาณตามเเบบกลุ่มุ่ที่รับผิดชอบ
การรายงานผลกำรดำเนินงานโครงกำรทุกขั้นตอนทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่าง

ดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/ โครงการ นับเป็นปจัจัยที่ทำให้การดำเนินงาน โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้ำหมาย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 จึงกำหนดแนวทางการรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีกำรศึกษา 2561 โดยให้ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตำมโครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีพ.ศ. 2561 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 รอบ 6 เดือนระยะที่ 2 รอบ 9 เดือน และ ระยะที่ 3 รอบ 12 เดือน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 ก ำหนดแบบรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 รำยละเอยีดของโครงกำร 1. เป้ำหมำย 2. วัตถุประสงค์ 3. ควำมสอดคล้อง ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำน และผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 1. กำรด ำเนินกำรโครงกำร / กิจกรรม 2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 3. สถำนที่ด ำเนินกำร 4. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 5. สรุปปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 ภำพกิจกรรม