บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 1
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 1 เป็นหนว่ยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ให้มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขต พื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยวำ่ด้วยระเบยีบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำทดี่ังต่อไปนี้

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ หน่วยงำนดังกล่ำว

3. ประสำน ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกบัสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวมรวมข้อมลูสำรสนเทศด้ำนกำรศกึษำ ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุน กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

7. จัดระบบประกันคณุภำพกำรศกึษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

8. ประสำน ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น ที่จัดกำรศึกษำรปูแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนนิกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ

11. ประสำนกำรปฏิบัตริำชกำรทวั่ไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ

12. ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มไิดร้ะบใุห้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะหรือ ปฏิบัติงำนอื่นที่ไดร้ับมอบหมำย
การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553
1. ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขต ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร

(2) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

(3) กลุ่มนโยบำยและแผน

(4) กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษา

(5) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ

(6) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์

(7) กลุ่มส่งเสรมิสถำนศึกษำเอกชน

2. ให้แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขต ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 โดยให้เพิ่ม ควำมต่อไปนี้ เป็น (8) ของข้อ 4 แห่งประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบง่ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้ “(8) หน่วยตรวจสอบภำยใน”