แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  โดยการส่งเข้ารับการอบรมสัมมนา 
๒. ระดมทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน
๓. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน
๔. ประสานหน่วยงานอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบงานต่าง ๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป
๕. สร้างขวัญกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงาน  เพื่อให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ