การนำข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากการเสนอแนะของ การประเมิน สมศ. มาใช้ในการพัฒนา โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้  ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนองด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน และด้านบริหารจัดการ   ดังนี้

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้จัดทำโครงการ / กิจกรรมต่างๆ   ดังนี้
๑. กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  โดยนักเรียนได้นำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยหน้าเสาธงทุกวัน วันละ ๑  คำศัพท์ พร้อมความหมาย
๒. โครงการภาษาเพื่อการสื่อสาร Fun With Word  นำเสนอคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษ
หน้าเสาธง เช่นเดียวกัน
๓. กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  จัดให้มีการประกวดวาดภาพสุนทรภู่เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีสุนทรียภาพทางด้านศิลป์ เป็นต้น
๔. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  มีนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมได้รับเกียรติบัตร เป็นจำนวนมาก
๕. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการอ่านออกเขียนได้
๖. กิจกรรมวัดผลประเมินผล  โครงการจัดนิทรรศการผลงานของเรา
๗. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT
๘. โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบ O-NET  NT
๙. โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  โครงการจัดงานศิษย์เก่าประจำปีเป็นต้น
      
มาตรฐานด้านการบริหารการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการ  ดังนี้
๑.  ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน โดยปรับโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  มีทั้งหมด  ๓๓  โครงการ ๓๘  กิจกรรม  เพื่อให้ครอบคลุมงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ซ้ำซ้อน  เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และนโยบายของทางราชการให้มากขึ้น 
๒.  พัฒนาบริเวณ อาคารสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม  ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
๓.  พัฒนาเว๊ปไซต์โรงเรียนให้มีช่องทางรับความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งจากครู  นักเรียนผู้ปกครอง  และบุคลอื่น ๆ ที่สนใจ  ได้แสดออกทางความคิดและนำข้อคิด ข้อแนะนำมาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนตามความจำเป็นตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT 
มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนได้ดำเนินการ  ดังนี้
๑.  การจัดทำตารางเรียนตารางสอน  โดยยึดความรู้ความสามารถของบุคลากร  จัดให้ครบตามสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  สาระพื้นฐาน  สาระเพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยแบ่งเวลาตามโครงสร้างของหลักสูตร 
๒. จัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน การส่งครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ  อบรม UTQ  จัดทำกิจกรรมการอบรมบุคลากรการผลิตหนังสืออีเล็กทรอนิกส์  E-BOOK  และดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอยู่เป็นประจำทุกเดือน

มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้ดำเนินการ  ดังนี้
โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  ตลอดทั้งมีการกำกับ  ติดตามประเมินมาตรฐานตามระบบประกับคุณภาพภายใน  ทุกๆ ภาคเรียน