ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
          โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม  เมื่อ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๔  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มี ๓ กลุ่ม คือ   กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ซึ่งสรุปผลการประเมินในภาพรวม เมื่อวันที่  ๑๒ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ตามมาตรฐานต่อไปนี้
๒.๑ ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมี  ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้


มาตรฐาน

น้ำหนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๑๐.๐๐

๙.๗๒

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

๑๐.๐๐

๙.๑๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๑๐.๐๐

๙.๔๖

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น

๑๐.๐๐

๘.๖๕

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

๒๐.๐๐

๑๓.๐๘

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด

๕.๐๐

๔.๕๙

ดีมาก

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา

๕.๐๐

๔.๐๐

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

คะแนนรวม

๑๐๐

๘๕.๖๐

ดี

สรุปผลการจัดการศึกษาในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     รับรอง      ?  ไม่รับรอง
๒.๒  ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒.๑  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
                             ๑. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด  กล้าแสดงออก รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีทักษะสังคม  รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น
๒.  ควรวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET , NT เนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ  สิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้มาประมวลเพื่อจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.  ควรขอความร่วมมือกับชุมชน  ท้องถิ่น  ศิษย์เก่า  เพื่อรับรู้ปัญหาและร่วมกำหนดนโยบาย คุณลักษณะของผู้เรียน  พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณ  และร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์  รวมทั้งช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒.๒  มาตรฐานด้านการบริหารการศึกษา
๑.  ควรมีการปรับปรุงระบบงาน  ระบบเอกสาร จำนวนโครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสม กระชับลดความซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นและเกินกำลังของบุคลากรลงเพื่อเพิ่มเวลาให้ครูสำหรับพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  รวมทั้งพิจารณาแบ่งเบาภาระของครู  โดยใช้แผนสำเร็จรูป  สื่อสำเร็จรูป  การเรียนสำเร็จรูป  โทรทัศน์ทางไกล  ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยแบ่งเบาภาระของครู  และเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอน
๒.  ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งความสะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ร่มรื่น สวยงาม
๓.  ควรมีการเสนอปัญหาและแนวคิดต่าง ๆ สะท้อนต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ต  เป็นการสะท้อนปัญหาและแนวคิดจากล่างสู่เบื้องบนอย่างแท้จริง
๒.๒.๓  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ควรพัฒนาครูในด้านสื่อ  การวิจัย  เพื่อแก้ปัญหาเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง  โดยร่วมมือกับเครือข่าย ชุมชนและต้นสังกัด  เพื่อพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของครูผู้สอน  พร้อมกับมีการนิเทศเพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งด้านงบประมาณและสื่ออุปกรณ์
  ๒.๒.๔  มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน
                             ควรร่วมมือกับต้นสังกัดในการรับรู้ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน  รวมทั้งมีการกำหนดปฏิทินงาน  กำหนดการนิเทศการศึกษาให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง