สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม  ในรอบปีที่ผ่านมา  มีดังนี้

.  งานบริหารวิชาการ  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คือ  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ O-NET, NT,ข้อทดสอบกลาง  โครงการการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เด็กพิการทางการเรียนรู้  โครงการเข้าค่ายพัฒนาวิชาการ  โครงการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนด้าน ICT กิจกรรมวันสุนทรภู่   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง   โครงการพัฒนางานวัดและประเมินผล  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ  กิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมสอนซ่อมเสริมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ BBL  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  โครงการจัดการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยในชั้นเรียน  ผลจากการดำเนินงานตามโครงการ  ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทั้งจำนวน  ๘  สาระการเรียนรู้  และสาระเพิ่มเติม  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ  นักเรียนได้รับการส่งเสริมต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับ สพป.กส. ๑  และระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หลายรายการ ดังเห็นได้จากใบประกาศเกียรติคุณบัตรในรอบปีที่ผ่านมา

.  งานบริหารบุคคล  โครงการนิเทศภายใน  โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  กิจกรรมการส่งครูและบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการต่างๆ  กิจกรรมการอบรมบุคลากร  ในการผลิตสื่อ  ICT  ส่งผลให้ข้าราชการครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  รวมทั้งการนำเอาความรู้จากการอบรมมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่รับผิดชอบของแต่ละคน  และยังส่งผลไปยังการพัฒนาครูจนได้รับรางวัลดีเด่น  เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  และครูผู้สอนดีเด่น  ๔  คน

๓.  งานบริหารการเงินและงบประมาณ  โรงเรียนจัดทำกิจกรรมพัฒนางานการเงินและพัสดุ  การจัดหาทุนการศึกษาและได้มอบการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีฐานะยากจน  มารยาทเรียบร้อย  ทุกชั้นในวันเด็กแห่งชาติ  โครงการอาหารกลางวันจัดให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนทุกวัน  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ระดับการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมรายงานติดตามผลการควบคุมภายใน กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  (SAR)  กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์  โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  ทำให้นักเรียนได้รับการจัดสรรวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกคน

.  งานบริหารทั่วไป  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมกิจการนักเรียนโดยจัดทำโครงการต่างๆ  เช่น โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารี  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้       โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน  โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียน  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  ทุกวันศุกร  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการรณรงค์  เฝ้าระวัง  ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว  กิจกรรม  TO  BE  NUMBER  ONE   โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   กิจกรรมจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์และสุขภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก   โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในโรงเรียน   โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ ICT ในโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน   กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง  Website  ในโรงเรียน  โครงการพัฒนาระบบการให้บริการในโรงเรียน กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนางานธุรการในโรงเรียน  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมอาหารกลางวัน   กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภคในโรงเรียน  กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการในห้องสมุด โครงการก่อสร้างโรงพลศึกษาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  โครงการจัดงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าประจำปี  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น
ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านแรงกาย  เงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา จนถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเพราะชุมชนให้ความร่วมมือ ศิษย์เก่าเห็นความสำคัญ จัดงานศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกปีเรื่อยมา