มาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ประกาศโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ณ  วันที่ ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
      ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
      ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
      ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ได้เหมาะสมตามระดับชั้น
      ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
      ๕. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
      ๖. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปี  ในด้านความรู้ความเข้าใจ  และทักษะต่างๆ ตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
      ๗. ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้น  หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
      ๘. ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
      ๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
      ๒. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
      ๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
      ๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
      ๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
      ๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          ๑. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
          ๒. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
          ๓. การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
          ๔. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
       ๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
       ๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
       ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
       ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
 มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
       การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น