๒.๑ ผู้บริหาร  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 

ชื่อ  นายสมัย  คำภาบุตร  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาชาวิชาเอกสังคมศึกษา , ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  โทร  ๐๘๒-๘๔๒-๘๑๗๕ 

E-mail   samai๓๗๔๐@hotmail.co.th  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหาร   ไม่มี