แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

๒.๑ วิสัยทัศน์
โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  เป็นองค์กรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประสานสัมพันธ์ชุมชน  สุขภาพอนามัยดี  เทคโนโลยีก้าวหน้า  เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และน้อมนำศาสตร์พระราชา

๒.๒ พันธกิจ                                            

เพื่อให้โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  เป็นผู้นำด้านจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษาได้เหมาะสม  และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ  ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  สู่มาตรฐาน การศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน
๓. สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน          
๔. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย          
๖. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
๗. จัดกิจกรรมน้อมนำ  “ศาสตร์พระราชา”  สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
๒.๓  เป้าหมาย
 เป้าหมายในการบริหารจัดการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  มีดังนี้
๑. คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
๒. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม  และมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
๕. บริเวณโรงเรียนมีอาคารสถานที่  มีบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่ดี        
๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 
๗. ชุมชนร่วมพัฒนาโรงเรียน

๒.๔  อัตลักษณ์ของนักเรียน

เทคโนโลยีดี  กีฬาเด่น
๒.๕  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียน  ศิษย์เก่าสัมพันธ์  สร้างสรรค์สถาบันและชุมชน  

๒.๖.  ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์หลักโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร

    โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  ที่สนองนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  ดังนี้
นโยบายที่  ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
จุดเน้นที่  ๑  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                    ๑.๑  น้อมนำแนวพระราชดำรัส  สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  หรือ  “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
๑.๒  ปลูกฝังและสร้างเสริมประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๓  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
จุดเน้นที่  ๒  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
          ๒.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ
๒.๒  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ เช่น  อาชญากรรม  และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์  ฯลฯ
นโยบายที่  ๒  ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
จุดเน้นที่  ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับปรุงหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
                   ๓.๑  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตามความจำเป็น  และความต้องการของผู้เรียน  ชุมชน  ท้องถิ่น  และสังคม
๓.๒  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่ค้า  และภาษาอาเซียนอย่างน้อย  ๑  ภาษา
๓.๓  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
จุดเน้นที่  ๔  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
          ๔.๑  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถม  ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม 
และสติปัญญา  ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๔.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
๔.๓  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๔.๔  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง  (Active  Learning)  เน้นทักษะกระบวนการ  ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์ ทั้งในและนอกห้องเรียน
๔.๕  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๖  ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
๔.๗  สนับสนุนการผลิต  จัดหา  และใช้สื่อการเรียนการสอน  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
๔.๘  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ  ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ  เช่น  ทวิศึกษา  (Dual  Education),  หลักสูตรระยะสั้น
๔.๙  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  (ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ)  ให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
๔.๑๐  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
จุดเน้นที่  ๕  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ๕.๑  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
๕.๒  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น  สะเต็มศึกษา (Science 
Technology  Engineering  and  Mathematics  Education  :  STEM Education)  เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  สอดคล้องกับประเทศไทย  ๔.๐
จุดเน้นที่  ๖  ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย  และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖.๑  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษา
๖.๒  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
นโยบายที่  ๓  ด้านการส่งเสริม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่  ๗  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น
          ๗.๑  TEPE  Online  (Teachers  and  Education  personnel  Enhancement  Based 
On  Mission  and  Functional  Areas  as  Majors)
๗.๒  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community  :  PLC)
๗.๓  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active  Learning)
๗.๔  การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ
๗.๕  การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่  ๘  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เช่น
                   ๘.๑  การกำหนดแผนอัตรากำลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา
๘.๒  การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
นโยบายที่  ๔  ด้านโอกาส  ความเสมอภาค  และความเท่าเทียม  การเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นที่  ๙  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
          ๙.๑  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพและเสมอภาค
๙.๒  สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  ระบบคุ้มครองนักเรียน  และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
จุดเน้นที่  ๑๐  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๑๐.๑  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม  สำหรับเด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์  เช่น  เด็กไร้สัญชาติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่างด้าว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  เป็นต้น
๑๐.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  เช่น  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance  Learning  Information  Technology  :  DLIT),  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance  Learning  Television  :  DLTV)  ฯลฯ
นโยบายที่  ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเน้นที่  ๑๑  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
          ๑๑.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
น้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
๑๑.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๑.๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่  ๖  ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดเน้นที่  ๑๒  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
          ๑๒.๑  พัฒนาระบบการวางแผน  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  การกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑๒.๒  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒.๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
๑๒.๔  สร้างความเข้มแข็ง  และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 
๑๒.๕  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
จุดเน้นที่  ๑๓  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
          ๑๓.๑  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย กลุ่มโรงเรียน 
๑๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จุดเน้นที่  ๑๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑๔.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนผู้ปกครอง  ชุมชน  สังคม  และสาธารณชน  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนัก  การกำกับดูแล  ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้เรียน
๑๔.๓  ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย