ผลงานดีเด่น ที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๖๐)
     ๑  ผลงานดีเด่นด้านบุคลากร
 ๑.  นายสมัย  คำภาบุตร  ได้รับคัดเลือกให้เป็น  “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”  เนื่องในงานวันครู 
ครั้งที่  ๖๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ของ สพป. กส. ๑
 ๒.  นายอำนวย  แก้วมา  ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐
 ๓.  นายสุริยา  จรพิมูล  ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีมาก” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ระดับกลุ่มเครือข่าย
 ๔.  นางดอกรัก  กุลค้อ  ได้รับคัดเลือกให้เป็น“ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  ๖๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ของ สพป. กส. ๑
 ๕. นางฉวีวรรณ  สารผล  ได้รับคัดเลือกให้เป็น“ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ 
เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  ๖๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ของ สพป. กส. ๑
 ๖. นางไพวัลย์  สิมมาเคน  ได้รับคัดเลือกให้เป็น“ครูดีเด่น” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)  เนื่องในงานวันครู  ครั้งที่  ๖๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  ของ สพป. กส. ๑

    ๒  ผลงานดีเด่นของนักเรียน 
           ๒.๑.  ด้านกีฬา
˜ จัดโดยเทศบาลตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
      ระหว่างวันที่  ๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

                   ๑.  ชนะเลิศวอลเลย์บอล  ชาย     ระดับประถมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายอำนวย  แก้วมา,  นายถวัลย์ หัดจะรวย
๒.  ชนะเลิศวอลเลย์บอล  หญิง    ระดับประถมศึกษา
ฝึกสอนโดย นายอำนวย  แก้วมา,  นายถวัลย์ หัดจะรวย
๓.  รองชนะเลิศอันดับ ๒ โกลหนู  ระดับประถมศึกษา  ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
๔.  ชนะเลิศวิ่งมาราธอน รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๘  ปี ชาย  ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
๕.  ชนะเลิศ - รองชนะเลิศอันดับ ๑ – ๓  วิ่งมาราธอน รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๘  ปี หญิง 
ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
๖.  ชนะเลิศ รุ่นอายุ ๕๑ –๖๐  ปี ชาย  (นายถวัลย์  หัดจะรวย)

˜  จัดโดยเทศบาลตำบลดงลิง  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 (ระหว่างวันที่  27 พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ – ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๐) 

                   ๑.  ชนะเลิศฟุตบอล  ชาย    ระดับมัธยมศึกษา  ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ, 
นายวาทิต  เดชภูกองไชย
๒. ชนะเลิศวอลเลย์บอล  ชาย     ระดับประถมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายอำนวย  แก้วมา,  นายถวัลย์  หัดจะรวย,  น.ส. สุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๓. ชนะเลิศวอลเลย์บอล  หญิง     ระดับประถมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายอำนวย  แก้วมา,  นายถวัลย์  หัดจะรวย,  น.ส. สุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๔. ชนะเลิศวอลเลย์บอล  หญิง     ระดับมัธยมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายอำนวย  แก้วมา,  นายถวัลย์  หัดจะรวย,  น.ส. สุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๕. ชนะเลิศตะกร้อ  หญิง     ระดับมัธยมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายเข็มชาติ  เขตผดุง,  นายประชิด  ครบอุดม
๖. ชนะเลิศเปตอง  ชาย     ระดับมัธยมศึกษา 
ฝึกสอนโดย นายอุทิศ  สาระรัตน์,  น.ส. นันทพร  เฉิดดิลก,  น.ส. นิภาภรณ์  มะหิพันธ์,                            
น.ส. อมรรัตน์  จงฤาชา
๗. ชนะเลิศวิ่งเร็ว ๖๐  เมตร หญิง  ระดับ ป.๑ - ๒  ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
นายสมควร  พิมพ์โมทย์,  นายสุริยา  จรพิมูล
๘. ชนะเลิศวิ่งเร็ว ๑๐๐  เมตร ชาย  ระดับ ม.๑ - ๒  ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
นายสมควร  พิมพ์โมทย์,  นายสุริยา  จรพิมูล
๙. ชนะเลิศวิ่งมาราธอน ๓,๐๐๐  เมตร ชาย ระดับประถมศึกษา ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
นายสมควร  พิมพ์โมทย์,  นายสุริยา  จรพิมูล
๑๐. ชนะเลิศวิ่งมาราธอน ๓,๐๐๐ เมตร หญิง ระดับมัธยมศึกษา ฝึกสอนโดย นายสันติ  กุลค้อ
นายสมควร  พิมพ์โมทย์,  นายสุริยา  จรพิมูล

 

        ๒.๒.  ด้านงานวิชาการ

(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๗ ปีการศึกษา  ๒๕๖๐)  
                ๑๗.๒.๒.๑. ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดดสงยาง (วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐)

๑.  หมวดหมู่  ภาษาไทย 
รายการ          การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรคดีไทย  ป.๔ - ป.๖
                   คะแนน           เหรียญ ทอง      อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑. ด.ช.ปิยะ  แวดอุดม  ๒.  ด.ญ.ดาราวดี  ไสยวาฬ  ๓.  ด.ญ.อิสรา  ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ฝึกสอน        นางดอกรัก  กุลค้อ,  นายสันติ  กุลค้อ
๒.  หมวดหมู่   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   รายการ          การประกวดมารยาทไทย ป. ๔ – ป. ๖ 
คะแนน              เหรียญทอง อันดับ ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงปริชาติ  อรรถวิลัย  ๒.  เด็กชายอภิรักษ์  จันทึก
                   ครูผู้ฝึกสอน      นางศิริพร  ศรีสมชัย,  นายสุริยา  จรพิมูล
๓.  หมวดหมู่  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   รายการ          การประกวดมารยาทไทย ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงณิชชา  จันโทกุล  ๒.  เด็กชายพงศธร  เขียวดี
ครูผู้ฝึกสอน      นางศิริพร  ศรีสมชัย,  นายสุริยา  จรพิมูล
๔.  หมวดหมู่  ศิลปะ – ดนตรี
                   รายการ          การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กหญิงภัสภรณ์  ศรีวิพันธ์ 
ครูผู้ฝึกสอน        นางไพวัลย์  สิมมาเคน

 

 

๕.  หมวดหมู่  ศิลปะ – ดนตรี
                   รายการ          การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป. ๑ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กชายนิพัช  ศรีธาตุ 
ครูผู้ฝึกสอน        นางไพวัลย์  สิมมาเคน
๖.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงนวลพรรณ  ชูศรีนาค  ๒.  เด็กหญิงสุภัควี  ดวงจิตเลิศขจร
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๗.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง  ๒.  เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๘.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กชายณัชชา  เกตุคำ  ๒.  เด็กชายณัฐชนน  กิจคราม
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๙.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธนัชญา  กล้าหาญ ๒.  เด็กหญิงชลิดา  คำสิงห์
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๑๐.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงไอลดา  ปัญญา ๒.  เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร   
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง    ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๑๑.  หมวดหมู่  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
                   รายการ          การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวโปงลาง)  ม.๑–ม.๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กชายณัฐวุฒิ  ศักดิ์ศรี 
ครูผู้ฝึกสอน        นางเบญจวรรณ  ครบอุดม
๑๒.  หมวดหมู่  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
                   รายการ          การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวโหวด)  ป.๑–ป.๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กหญิงศิวพร  ฉายจินดา
ครูผู้ฝึกสอน        นายประชิด  ครบอุดม
๑๓.  หมวดหมู่  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
                   รายการ          การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวแคน)  ป.๑–ป.๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กชายชัยวรุฒน์  พลพงษ์   
ครูผู้ฝึกสอน      นางเบญจวรรณ    ครบอุดม

๒.๒  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๑
                    ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑.  หมวดหมู่  ภาษาไทย 
รายการ          การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรคดีไทย  ป.๔ - ป.๖
                   คะแนน           เหรียญ ทอง      อันดับ  รองชนะเลิศอันดับ ๒
                   นักเรียน            ๑. ด.ช.ปิยะ  แวดอุดม  ๒.  ด.ญ.ดาราวดี  ไสยวาฬ  ๓.  ด.ญ.อิสรา  ฤทธิ์มนตรี
ครูผู้ฝึกสอน        นางดอกรัก  กุลค้อ,  นายสันติ  กุลค้อ
๒.  หมวดหมู่   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   รายการ          การประกวดมารยาทไทย ป. ๔ – ป. ๖ 
คะแนน              เหรียญ ทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับ ๑
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงปริชาติ  อรรถวิลัย  ๒.  เด็กชายอภิรักษ์  จันทึก
                   ครูผู้ฝึกสอน      นางศิริพร  ศรีสมชัย,  นายสุริยา  จรพิมูล
๓.  หมวดหมู่  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   รายการ          การประกวดมารยาทไทย ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงณิชชา  จันโทกุล  ๒.  เด็กชายพงศธร  เขียวดี
ครูผู้ฝึกสอน      นางศิริพร  ศรีสมชัย,  นายสุริยา  จรพิมูล
๔.  หมวดหมู่  ศิลปะ – ดนตรี
                   รายการ          การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            เด็กหญิงภัสภรณ์  ศรีวิพันธ์ 
ครูผู้ฝึกสอน        นางไพวัลย์  สิมมาเคน
๕.  หมวดหมู่  ศิลปะ – ดนตรี
                   รายการ          การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป. ๑ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  เงิน      อันดับ  ๖
                   นักเรียน            เด็กชายนิพัช  ศรีธาตุ 
ครูผู้ฝึกสอน       นางไพวัลย์  สิมมาเคน
๖.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  รองชนะเลิศ  อันดับ ๑
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงนวลพรรณ  ชูศรีนาค  ๒.  เด็กหญิงสุภัควี  ดวงจิตเลิศขจร
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ

๗.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง  ๒.  เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๘.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร
                   รายการ          การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กชายณัชชา  เกตุคำ  ๒.  เด็กชายณัฐชนน  กิจคราม
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๙.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธนัชญา  กล้าหาญ ๒.  เด็กหญิงชลิดา  คำสิงห์
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๑๐.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  ชนะเลิศ
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงไอลดา  ปัญญา ๒.  เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร   
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง    ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๑๑.  หมวดหมู่  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
                   รายการ          การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง  (เดี่ยวโหวด)  ป.๑–ป.๖
                   คะแนน           เหรียญ  ทอง     อันดับ  รองชนะเลิศ  อันดับ  ๔
                   นักเรียน            เด็กหญิงศิวพร  ฉายจินดา
ครูผู้ฝึกสอน        นายประชิด  ครบอุดม

 ๒.๓  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น  (๒๐ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑.   หมวดหมู่  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
                   รายการ          การประกวดมารยาทไทย ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           ๙๓  คะแนน  เหรียญ ทอง           อันดับ  ๗
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงณิชชา  จันโทกุล  ๒.  เด็กชายพงศธร  เขียวดี
ครูผู้ฝึกสอน      นางศิริพร  ศรีสมชัย,  นายสุริยา  จรพิมูล
๒.  หมวดหมู่  ศิลปะ – ดนตรี
                   รายการ          การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           ๘๕.๔๘  คะแนน   เหรียญ          ทอง     อันดับ  ๕๐
                   นักเรียน            เด็กหญิงภัสภรณ์  ศรีวิพันธ์ 
ครูผู้ฝึกสอน        นางไพวัลย์  สิมมาเคน
๓.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-book)  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           ๘๖  คะแนน   เหรียญ ทอง        อันดับ ๓๔
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง  ๒.  เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๔.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)  ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           ๖๕.๖๐  คะแนน  เหรียญ ทองแดง   อันดับ  ๕๗
                   นักเรียน            ๑.  เด็กชายณัชชา  เกตุคำ  ๒.  เด็กหญิงสุภัควี  ดวงจิตเลิศขจร
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาวสุดาวัลย์  ศรีธาตุ
๕.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor ป. ๔ – ป. ๖
                   คะแนน           ๘๙.๘  คะแนน   เหรียญทอง       อันดับ  ๗
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงธนัชญา  กล้าหาญ ๒.  เด็กหญิงชลิดา  คำสิงห์
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง   ๒.  นางสาววิภาวี  เขตผดุง
๖.  หมวดหมู่  คอมพิวเตอร์
                   รายการ          การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท  Webeditor  ม. ๑ – ม. ๓
                   คะแนน           ๘๑.๘  คะแนน    เหรียญ ทอง     อันดับ  ๑๗
                   นักเรียน            ๑.  เด็กหญิงไอลดา  ปัญญา ๒.  เด็กหญิงปาริชาติ  อรุณไพร   
                   ครูผู้ฝึกสอน      ๑.  นายเข็มชาติ  เขตผดุง    ๒.  นางสาววิภาวี  เขตผดุง