ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร

๑๖.๑  ประมาณการรายรับโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร  ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๑

ที่

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

งบประมาณ งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)  ยอดยกมา

๑๓๓,๑๖๘

๐๑

ยอดยกมา
อนุบาล = ๑๑,๖๒๔
รวม อบ.=๔๗,๓๒๔
ประถม+มัธยม
=๑๒๑,๕๔๔.๐๑

คาดว่าจะโอนเข้าบัญชี*
เงินรายหัว                        อนุบาล*    ๒๑ X  ๑,๗๐๐
ประถม*   ๘๘ X  ๑,๙๐๐
                                   มัธยม*     ๔๒ X  ๓,๕๐๐

 

๓๕,๗๐๐
๑๖๗,๒๐๐
๑๔๓,๕๐๐

 

-
-

รวมเงินรายหัว อนุบาล + ประถม + มัธยม  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔๗๙,๕๖๘

๐๑

 

รวมเงินรายหัว ประถม + มัธยม  นำเข้าสู่โครงการ ปี กศ. ๒๕๖๑

๔๓๒,๒๔๔

๐๑

เงินยกมา+เงินใหม่

 

 

งบประมาณ งบอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจน
๒.๑ ยอดยกมา
๒.๒ เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ระดับประถม+ มัธยม ปี ๒๕๖๐                                         

 

๗๘,๕๑๙
-

 

๑๗
-

 

 

ปี ๖๑ ยังไม่เข้า

รวมงบประมาณ งบอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจน

๗๘,๕๑๙

๑๗

 

งบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี ตามนโยบายรัฐบาล
๓.๑ งบจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนยืมเรียน
๓.๒ งบอุปกรณ์การเรียนการสอน  (ยอดยกมา 330 + ใหม่ ๒๗,๘๗๐) 
๓.๓ เครื่องแบบนักเรียน               
๓.๔ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ยกมา ๕๕,๗๓๔+ เข้าใหม่ ๙๒,๓๗๐)

 

๑๐๑,๑๙๔
๕๖,๐๗๐
๕๖,๔๓๐
๑๕๕,๒๘๑

 

-

งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
=๑๕๕,๒๘๑
ทัศนศึกษา   - ๕๐,๐๐๐
เข้าค่าย ลส   -๒๐,๐๐๐
พ. วิชาการ   -๖๕,๒๘๑
กิจกรรมICT  -๒๐,๐๐๐

รวมงบประมาณเรียนฟรี ๑๕ ปี

๓๖๘๙๗๕

-

 

   ๔

เงินโครงการอาหารกลางวัน
๔.๑  ยอดยกมา
๔.๒  โอนเข้าบัญชี ปีงบ ๒๕๖๑ คาดว่าจะเข้า (๒๑+๘๘?๒๐?๒๐๐)

 

๓๗๖,๔๙๔
๔๓๖,๐๐๐

 

๙๖

 

 

ปี ๖๑ ยังไม่เข้า

รวมเงินโครงการอาหารกลางวัน

๘๒๒,๔๙๔

๙๖

 

เงินโครงการอินเทอร์เนตชุมชน   (USO-NET)

๖๑,๖๔๕

๓๓

 

เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
๖.๑  ยอดยกมา  (เงินโครงการเลี้ยงไก่)
๖.๒  เงินฝากขายไข่
๖.๓  เงินกองทุน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๒๔,๐๐๐
๑๐,๘๒๔
๘๑,๖๐๐

 

-
-
-

 

รวมเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

๑๑๖,๔๒๔

-

 

เงินผ้าป่าศิษย์เก่า รุ่น ๒๕๓๖

๑๐๐,๐๐๐

-

 

รวมงบประมาณทั้งหมดในรอบปี

๒,๐๒๗,๖๒๖

๔๗

 

 หมายเหตุ           
            ๑.  งบประถมศึกษา + มัธยมศึกษา  =   ๔๒๑,๑๖๑.๐๑     บาท
               จัดเข้าโครงการ                     =   ๔๑๙,๐๐๐.๐๐     บาท
               คงเหลือเป็นเงินกันไว้สำรอง          =     ๑๓,๒๔๔.๐๑     บาท
๒.  งบอนุบาล  ยอดยกมา  ๑๑,๖๒๔ + เงินเข้าใหม่  ๓๕,๗๐๐    =     ๔๗,๓๒๔.๐๐     บาท