ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

    1. อาคารเรียนจำนวน  ๓ หลัง 
    2. อาคารประกอบ  จำนวน ๓ หลัง ได้แก่ 

- อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๒ หลัง  (งบบริจาค  ๑  หลัง)

- ห้องสมุดจำนวน  ๑ หลัง 

- อาคารพลศึกษา  จำนวน  ๑  หลัง  (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  กำลังจะแล้วเสร็จ) 

จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  ๑๑  ห้อง  แบ่งเป็น  ชั้น อบ.๑ – ม.๓ ชั้นละ  ๑ ห้องเรียน   ดังนี้

- อาคาร ๑  แบบ ป.๑ ฉ  ชั้น อนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
- อาคาร ๒  แบบ สปช.๑๐๕/๒๖  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
- อาคาร ๓  แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓
๔.  ห้องน้ำ – ห้องส้วมนักเรียน  มีจำนวน  ๕  หลัง
-  แบบ           หลังอาคาร  ๓                       จำนวน  ๔  ห้อง

-  แบบ           ระหว่างหลังอาคาร ๑ -๒           จำนวน  ๔  ห้อง

-  แบบ           ข้างถนนทิศตะวันตก                จำนวน  ๒  ห้อง  (งบบริจาค)

-  แบบ           ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์       จำนวน  ๔  ห้อง

-  แบบ           ข้างโรงพลศึกษา                     จำนวน  ๔  ห้อง  (งบบริจาค)


๕.  สนามกีฬา
-  สนามบาสเกตบอล  จำนวน  ๑  สนาม

-  สนามตะกร้อ  จำนวน  ๑  สนาม


-  สนามวอลเลย์บอล  (อยู่ในอาคารพลศึกษา)  จำนวน  ๑  สนาม  (งบบริจาค)

-  สนามฟุตบอล  จำนวน  ๑  สนาม


แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
          ๑) หอสมุด เป็นอาคารเอกเทศก่อสร้างโดยคณะศิษย์เก่า มีขนาด ๖๐  ตารางเมตรจำนวนหนังสือในห้องสมุด -  เล่ม จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น ร้อยละ  ๗๐  ประมาณ  ๑๐๐ คน / วัน
๒)  ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์         จำนวน  ๑  ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์         จำนวน  ๒  ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จำนวน  ๑  ห้อง           
๓)  คอมพิวเตอร์           จำนวน  ๔๐  เครื่อง
                   ใช้เพื่อการเรียนการสอน   ๓๐  เครื่อง
ใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    จำนวน  ๑๐   เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  เฉลี่ย.  ๑๔๐  คน ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๙๕  ของนักเรียนทั้งหมด
ใช้เพื่อบริหารจัดการ       จำนวน  ๑๐   เครื่อง

 

 

 

          จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แหล่ง/ชั้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ห้องสมุด

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

ห้องวิทยาศาสตร์

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

อาคารเอนกประสงค์

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

อาคารพลศึกษา

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

ห้องคอมพิวเตอร์

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

 

  
          ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แหล่ง/ชั้น

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ม.๑

ม.๒

ม.๓

วัดป่าวิเวกสามัคคีฯ

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

วัดบ้านโนนเมือง

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕

สวนสัตว์โคราช

๑๘

๑๔

๑๗

๑๖

๑๙

๑๖

๑๑

๑๕