.๑   ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๘  ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์  

รหัสไปรษณีย์  ๔๖๑๓๐  ติดกับทางหลวงชนบท  กส. ๓๐๑๓  สายสีถาน – ท่ากลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ               

e-mail = samkha๑๖๐๘@obecmail.obec.go.th    website =  ………………
โทรศัพท์  ๐๘-๘๕๖๕-๓๙๘๙ 

๑.๒   เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

๑.๓   เขตพื้นที่บริการ  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโนนเมือง  หมู่ที่ ๗, หมู่ที่ ๘  และ หมู่ที่ ๑๒